Ansøgning

Ansøgning

 

Elverdam Advokater er sekretariat for Fonden Præstø Brand, der blev etableret i 2009 i forbindelse med afviklingen af forsikringsselskabet pb-forsikring G/S.

Fonden Præstø Brand er en almennyttig fond, der støtter aktiviteter og uddannelse på Midt- og Sydsjælland.

 

Fondsvedtægten indeholder følgende formål:

 

I. Fondens formål er at yde støtte til almenvelgørende og almennyttige formål, herunder kulturelle og sociale aktiviteter, til gavn for det geografiske område afgrænset som de tidligere Præstø og Sorø Amter (som ophævet ved amtssammenlægningen i 1970).

 

II. Fondens formål er endvidere at yde støtte til uddannelse for unge under uddannelse i alderen 18-30 år, der har haft skolegang i det i pkt. I angivne geografiske område.

 

Ansøgning, frister og uddeling:

 

Der er ikke nogen formelle ansøgningskrav, ud over, at ansøgningen skal være skriftlig og beskrive det projekt eller formålet, der søges støtte til. Samtidig skal økonomien forbundet med ansøgningen beskrives.


Ansøgning skal ske med post til Elverdam Advokater - markeret "Fonden Præstø Brand" i 5 eksempler.

Der skal vedlægges relevante bilag (ligeledes i 5 eksemplarer). Manglende overholdelse heraf vil betyde, at ansøgning ikke godkendes eller behandles. Endvidere henstilles til, at det fremsendte materiale er printet/kopieret på begge sider.


Ansøgning på e-mail vil ikke blive behandlet.

Elverdam Advokater bekræfter samtidig persondatapolitik for så vidt angår bestyrelsesarbejdet og opgaven som databehandler for fonden.


Ansøgningsfristen er 1. marts.

Indkomne ansøgninger behandles på førstkommende bestyrelsesmøde herefter.

Uddeling af støtte sker løbende.

 

Hent ansøgningsskemaer for virksomheder og private:

 

 

Klik her for ansøgningsskema til virksomheder                                         

Klik her for ansøgningsskema til private